Tổng quan về javascript

Tổng quan về javascript

1. Đặc tính của ngôn ngữ java script:

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho javascript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn javascript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.

Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
• Đơn giản.
• Động (Dynamic).
• Hướng đối tượng (Object Oriented).

2. Ngôn ngữ java script:

Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ javascript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng.

Trong javascript ,các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:

a. Các Object đã tồn tại.
b. Các Object do người lập trình xây dựng.
Trong các Object đã tồn tại được chia thành 2 kiểu:
a. Các Object của javascript (javascript Built-in Object).
b. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape.

3. Built-in Object trong java script:

Javascript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương pháp (Method) làm việc với các thuộc tính (Properties) của nó.

4. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape:

Netscape Navigator cung cấp các đối tượng cho phép javascript tương tác với file HTML, các đối tượng này cho phép chúng ta điều khiển việc hiển thị thông tin và đáp ứng các sự kiện trong môi trường Navigator.

5. Các đối tượng do người lập trình xây dựng:

a. Định nghĩa thuộc tính của đối tượng: (Object Properties)
Cú pháp : Object-name.Property-name (tên đối tượng.tên đặc tính)

b. Thêm các phương pháp cho đối tượng:( Method to Object) Sau khi đã có các thông tin về airplane ta tiếp tục xây dựng phương pháp để sử dụng thông tin này.

c. Tạo một instance của đối tượng: Trước khi thao tác với một đối tượng của javascript ta phải tạo một instance cho đối tượng đó.

6 . Nhúng javascript vào trong tập tin HTML:

Cú pháp:
<script LANGUAGE=”javascript”>
javascript Program

Thuộc tính của thẻ SCRIPT
+ SRC :Địa chỉ URL chỉ đến tập tin chương trình javascript (*.js)
+ LANGUAGE: Chỉ định ngôn ngữ được sử dụng trong Script và các phiên bản sử dụng (ví dụ
như :javascript ,javascript .1.2 vv… ,vb script:[/size][/b]
<script LANGUAGE=”javascript”>
Script đối với các Browser không cung cấp (support)
javascript Program
//Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích – – >

javascript MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 3

7. Sử dụng tập tin javascript bên ngoài :
<script LANGUAGE=”javascript” SRC=”http://www.hcmuns.edu.vn/scroll.js”>
Script đối với các Browser không cung cấp (support)
javascript Program
//Dòng kết thúc việc dấu Script và chú thích – – >

8. Thêm chương trình vào tập tin HTML:

Here is result:
<script LANGUAGE=”javascript”>
<!–
document.writeln(“It work
“);
–>

Nguồn echip.com.vn

Nội dung cùng danh mục