Javascript

Tạo form đăng nhập bằng javascript

Tạo form đăng nhập bằng javascript

Trong hàm, bạn sử dụng phát biểu return để trả về giá trị true nếu giá trị nhập là hợp lệ, ngược lại là giá trị false nếu dữ liệu

Tổng quan về javascript

Tổng quan về javascript

1. Đặc tính của ngôn ngữ java script: Javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập